Select your language

050-888-2126      050-888-2126                  English

מבחינת האירגון המעסיק, ההכשרה לקראת העבודה בחו״ל מורכבת משני רבדים עיקריים:

הרובד המקצועי
הקניית המידע והמיומנויות המקצועיות הדרושות לצורך ביצוע התפקיד. רובד זה מטופל ע״י הארגון.

הרובד הבינאישי
מגוון המיומנויות הבינאישיות אשר יאפשרו לעובד למלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר ובהן: התנהלות אישית, הבנת התרבות המקומית, הנעת עובדים, ניהול מו״מ ועוד. קורס הצוערים של משרד החוץ, כמו גם מסגרות מקבילות בשירות הציבורי, מקדישים במהלך הכשרת העובד תשומת לב רבה לרובד הבינאישי לאור הבנת חשיבותו להצלחה.

חטיבות תוכן

ההדרכות שלנו, המחולקות לשתי חטיבות תוכן, מיועדות לטיפול ברובד הבינאישי, ונועדו להקנות למנהלים ולעובדים המיועדים לעבוד במרחב הבינלאומי את מגוון המיומנויות הדרושות לכך. בנוסף, אנו מציעים תוכניות לימוד ייחודיות להכרת המאפיינים הייחודיים של חיים ועבודה בחו״ל כישראלים.

חטיבה א׳
מיומנויות רכות

הכשרות שמטרתן ללמד וללטש את המיומנויות הנדרשות להתנהלות אישית ומקצועית נכונה בעולם העסקי הגלובלי והבין-תרבותי. מערך מקיף, מובנה וגמיש הנותן את דעתו לצרכים הארגוניים והעסקיים המשתנים ומתחדשים ומעניק ידע אקטואלי ומענים פרקטיים.

חטיבה ב׳
דיפלומטיה יישומית

הרחבת כישוריהם העסקיים של אנשי חברות וארגונים ישראליים, בזכות הבנה מקיפה של המרחב המזרח-תיכוני, הבנת תדמית ישראל בחו"ל, היכרות עם הקהילות היהודיות, לימוד מדינות ועוד. ההכשרות מתמקדות בהשלכות העסקיות של נושאים אלה ובהקניית כלים למינופם.